Regulament Consiliu Local


ANEXA

la Hotararea nr. 30 din 31.07.2007, modificata si completata prin HCL Nr. 21 din 30.04.2008

 

REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Fratautii Noi

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al comunei Fratautii Noi

 

Art. 1. - Consiliul Local este autoritatea administratiei publice locale a comunei Fratautii Noi constituita la nivel local si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale .

 

Art. 2. Consiliul local al comunei Fratautii Noi este compus din 15 consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat in conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.3. - (1) Constituirea consiliului local al comunei Fratautii Noi se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

 

Art. 4. - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Art. 5. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

 

Art. 6. - (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Consitutia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Fratautii Noi, judetul Suceava.. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura : secretarul comunei va prezenta continutul juramantului, prevazut la alineatul precedent, dupa care invita consilierii validati, in ordinea alfabetica, in fata unei mese special amenajate pe care se afla un exemplar din Constutitie, drapelul tricolor si Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atat pe Constitutie, cât si pe tricolor, iar daca este cazul, si pe Biblie, si va da citire juramantului dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

(6) Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul.Constituirea consiliului local se constata prin hotarare ,adoptata cu votul consilierilor locali validati.

(7) Declararea consiliului ca legal constituit se constatat prin hotararea nr. 3.

 

Art. 7. - În cazul în care consilierul local declarat ales renuntã la mandat înainte de validare sau refuzã sã depunã jurãmântul, se supune validãrii mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, dacã pânã la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirmã în scris apartenenta la partid. În cazul în care locurile rãmase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numãrul de consilieri locali se reduce sub jumãtate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului local al comunei Fratautii Noi

SECTIUNEA 1

Presedintele de sedinta

 

Art. 8. - (1) Dupã declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sãi, prin hotãrâre adoptatã cu votul deschis al majoritãtii consilierilor locali în functie, un presedinte de sedintã, pe o perioadã de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotãrârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local ales în conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numãrul consilierilor locali, prin votul majoritãtii consilierilor locali în functie.

(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr. 4.

(4) Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator.Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

 

Art. 9. - (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul desemnat de presedintele judacatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararirii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alineatul (1) al art.6 , folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

 

Art. 10. - (1) Dupa depunerea jurmantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului primarul este obligat sa poarte esarfa.

(3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul său, acestia vor ocupa un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

Art. 11. - Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu in procesul verbal de sedinta.

  Art. 12. - (1)Presedintele de sedinta exercita urmatorele atrubutii principale:

a) conduce sedintele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numărarea voturilor si anunta rezultatul voturilor, pentru, contra si a abtinerilor.

c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul -verbal.

d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor.

e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului.

f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

g) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însãrcinãri date de consiliul local

SECŢIUNEA a 2-a

Alegerea viceprimarului

 

Art. 13. - (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestora. Consiliul poate hotara cu majoritate de voturi ca viceprimarul sa fie ales intr-o alta sedinta a consiliului local. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre grupurile de consilieri sau de catre consilieri.

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, astfel: fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrând în cabinã, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontalã numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sã îi aleagã. Pe buletin va rãmâne nebarat numele consilierului pe care doreste sã îl aleagã votantul .

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

(6) Numararea voturilor se va face de catre secretarul comunei asistat de doi consilieri.

(7) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alineaatul 5, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(8) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

 

Art. 14. - Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local.

 

Art. 15. - (1) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

(2) Pe durata exercitãrii mandatului, viceprimarul îsi pãstreazã statutul de consilier local, fãrã a beneficia de indemnizatia aferentã acestui statut.

SECTIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate

 

Art. 16. - (1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, respectiv:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanate, pentru administarrea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si urbanism;

II. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte, protectie copii;

III. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

 

Art. 17. - (1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

(2) Numãrul locurilor care revine fiecãrui grup de consilieri sau consilierilor independenti în fiecare comisie de specialitate se stabilete de cãtre consiliul local, în functie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(3) Nominalizarea membrilor fiecãrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de cãtre consiliul local, avându-se în vedere, de regulã, optiunea acestora, pregãtirea lor profesionalã si domeniul în care îsi desfãsoarã activitatea.

(4) În functie de numãrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1–3 comisii, dintre care una este comisia de bazã. Indemnizatia de sedintã se va achita numai pentru activitatea desfãsuratã în comisia de bazã.

(5) Numãrul de membri al fiecarei comisii de specialitate se stabileste de catre consiliu si va fi întotdeauna impar.

 

Art. 18. - Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun cate un presedinte si un secretar.

 

Art. 19. - (1) Comisiile de specialitate lucreazã valabil în prezenta majoritãtii membrilor si iau hotãrâri cu votul majoritãtii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita sã participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitãtile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sã participe la sedintele comisiei si consilierii care au fãcut propunerile ce stau la baza lucrãrilor comisiei.

(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regulã, publice.

(4) Comisia poate invita si alte persoane care sã participe la dezbateri.

(5) Comisia poate hotãrî ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sã se desfãsoare cu usile închise.

 

Art. 20. - Numarul de sedinte al comisiei de specialitate in cursul unei luni pentru care care un consilier primeste indemnizatie este de 2 sedinte/ luna.

 

Art. 21. - (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii generale:

a) analizeaza proiectele de hotarari, intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local:

b) pot propune Consiliului Local proiecte de hotarare;

c) urmaresc aplicarea hotararilor adoptate de catre consiliul local;

d)la discutiile oficiale care angajeaza Consiliul Local, alaturi de reprezentantii comisiilor de specialitate participa si executivul;

e) initiaza si coordoneaza studii, analize, prognoze orientattive in domeniile pentru care au fost constituite;

f) avizeza proiectele de hotarare transmise de catre primar si secretar;

g) analizeaza petitiile adresate de catre cetateni si organizeaza deplasari in teren in acest sens;

h)organizeaza audiente la solicitarile cetatenilor, dupa program stabilit de catre comisie si care va fi afisat;

(2) Comisiilie de specialitate indeplinesc orice atributii sau insarcinari date prin lege sau hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

 

Art. 22. - Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii speciale:

(1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanate, pentru administarrea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gsopodarie comunala, protectia mediului , urbanism:

a) avizeaza sau aproba , dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a localitatii;

b) avizeaza bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; avizeaza contul de incheire a exercitiului bugetar, impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;

c) avizeaza darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a localitatii;

d) avizeaza vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a localitatii;

e) propune asigurarea mijloacelor materiale si finanaciare necesare in vedrea realizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor precum si alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiikor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

f) avizeaza documnentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vedrea realizarii acestora;

g) analizeaza si propune Consiliului Local crearea conditiilor materiale si finanaciare necesare pentru buna functionare a instututiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub sutoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea instututiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice,apararea impotriva incendiilor si protectia civila de sub autoritatea sa.

h) avizeaza documentatii de urbansim si amenajare a teritoriului cu respectarea P.U.G.-ului localitatii si a regulamentului de Urbanism;

i) analizeaza si avizeaza, in conditiile legii, documentatiile de amenjare a teritoriului si urbanism ale localitatii;

j) elaboreaza studii privind domeniul public al comunei si stadiul actual de valorificare precum si fundamnetarea unor programe pentru asigurarea folosirii acestuia potrivit destinatiei si dezvoltarii sale la cererea consiliului sau din proprie initiativa.

k) supravegheaza inventarierea anuala a patrimoniului public si privat al comunei si efectueaza controlul asupra modului de acestuia de administrare;

l) propune infiintarea si organizarea de targuri piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora.

 

(2) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

a) avizeaza proiectul de statut al comunei Fratautii Noi ;

b) avizeaza Regulamentul de organizare si functionare ala consiliului local ala comunei Fratautii Noi;

c) avizeaza organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului si al unitatilor subordonate;

d) urmareste si controleaza activitatea politiei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila in conditiile legii si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;

e) avizeaza asigurarea libertatii comertului si incurajeaza libera initiativa ,in conditiile legii.

f) controleaza protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii, protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

g) analizeaza cazurile de i ncălcare de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, a prevederilor Statutului alesilor locali şi ale prezentului Regulament .

 

(3) Comisie pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte, protectie copii:

a) urmareste si controleaza activitatea institutiilor si serviciilor publice de educatei, sanatate, cultura, tineret si sport.

b) propune organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement.

c) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatieie in vigoare.

d) verifica functionarea unor institutii de binefacere de interes local.

e) propune si avizeaza conferirea de titlul de cetatean de onoare al comunei persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite;

f) propune si avizeaza cooperarea sau asociereea cu persoane juridice romane sau straine cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vedera finanatarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; propune si avizeaza infratirea comunei cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari;

g) sprijina activitatea cultelor religioase;

 

Art. 23.A - In prima sedinta dupa constituirea consiliului local operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii, precum si componenta nominala a acestora se stabileste prin hotararea nr. 6 a Consiliului Local

 

Art. 24. – (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii:

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acestuia cu consiliul local si cu celelate comisii;

b) convoaca sedintele comisiei;

c) conduce sedintele comisiei;

d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

e) poate participa si la lucrarile celorlate comisii care examineaza probeleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;

f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

g) anunta rezultatul votarii pe baza datelor comunicate de secretar;

h) presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei prevazute de lege sau stabilite de consiliul local;

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local

 

Art. 25. - (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;

c) redacteaza avizele si procesele verbale;

d) inlocuieste presedintele in lipsa acestuia;

(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie sau de catre presedinte.

 

Art. 26. - (1) Convocarea sedintelor comisiei de specialitate se face de catre presedintele acesteia cu cel putin trei zile inainte de sedinta.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenta la sedinta comisiei consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

 

Art. 27. - Sedintele comisiilor de specialiate de desfasoara inaintea sedintelor consiliului, atunci cand in ordinea de zi a acestora cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

 

Art. 28. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlate probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezenatre a problemei aflate pe ordinea de zi daca aceasta nu este prezentatat de initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alineatului 1 va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit conform alineatului 2 si 3 se prezinta secretarului comunei care se ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre toti presedintii de comisii odata cu ordinea de zi.

 

Art. 29. - (1) Votul in comisii este de regula deschis.

(2) In anumite situatii comisia poate hotara ca votul sa fie secret stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 30. - (1) Procesele verbale ale sedintelor se semneaza de catre presedintele si secretarul comisiei precum si de ceilalti consilieri prezenti.

(2) Procesele verbale ale sedintelor vor putea fi consultate de catre membrii executivului si de alti consilieri care nu au participat la sedinta.

 

Art. 31. - Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local se impun modificari de fond in continutul proiectului presedintele de sedinta va supune la vot Consiliului Local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Secretarul comunei Fratautii Noi

 

Art. 32. - Secretarul comunei Fratautii Noi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

•  participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;

•  asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;

•  efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinta consilierilor;

•  numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

•  informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

•  asigura intocmirea procesului verbal al şedinţei; În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei; Pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;

•  asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora, urmareste ca in deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilieri care care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local; il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunle prevazute de lege in asemenea cazuri si anume faptul ca hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea acestor dispozitii sunt nule de drept, nulitatea se constatã de cãtre instanta de contencios administrativ, Actiunea putand fi introdusã de orice persoanã interesatã;

•  prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

•  contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament hotararile consiliului local pe care le considera legale; in caz de necontrasemnare va intocmi un referat prezentand motivul refuzului contrasemnarii de legalitate;

•  asigura comunicarea catre Institutia Prefectului judetului Suceava a dispozitiilor emise de catre primarul comunei Fratautii Noi – in 5 zile de la emitere si a hotararilor Consiliului Local Fratautii Noi - in 10 zile de la adoptare;

•  asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanelor interesate a dispozitiilor emise de catre primarul comunei Fratautii Noi – in 10 zile de la emitere si a hotararilor Consiliului Local Fratautii Noi -in 10 zile de la adoptare;

•  asigura aducerea la cunostiinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

•  organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului

•  poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

•  acorda membrilor consiliului asistenta si sprjin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate in consiliu;

•  informeza consiliul local cu privire la cauzele lipsei consilierilor care si-au anuntat absenta;

•  informeaza la sfarsitul fiecarei sedinte, in legatura cu noutatile legislative care vizeaza activitatea administratiei publice locale;

 

Capitolul III

Funcţionarea consiliului local

 

Sectiunea I

Desfasurarea sedintelor

 

Art. 33. - (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Art. 34. - (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

Art. 35. - (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, precum si un punct de probleme diverse. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor, prin orice mijloace de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, viceprimarului, consilerilor sau comisiilor de specialitate.

(3) Proiectul ordinii de zi se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(5).

(4) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (3), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

(5) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 34 alin. (2) şi (4); Dacă rapoartele compartimentului de resort si cele ale comisiei de specialitate nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile; Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specilaitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

(6) Initiatorii vor depune expunerile de motive, respectiv proiectele de hotarare cu cel putin trei zile inainte de desfasurarea sedintelor pe comisii la redactarea acestora putand solicita sprijinul secretarului sau a comisiilor de specilaitate.

(7) Repartizarea proiectelor de hotarare si a celorlate materiale catre comisiile de specialitate spre analiza si avizare va fi facuta de catre secretar cu consultarea primarului, solcitandu-se si un termen de depunere a avizelor pentru intocmirea proiectului ordinii de zi.

(8) Secretarul va trece in invitatia de sedinta numai proiectele de hotarari care sunt insotite de expunerera de motive, raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiei de specialitate.

 

Art. 36 - (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa-si inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

(2) Consilierul care nu poate participa la sedinta este obligat sa comunice acest lucru secretarului sau presedintelui de sedinta.

 

Art. 37 - (1) Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului e hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si ,daca este cazul ,reprezentantului compartimentului care a intocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alineatul 1 se trec la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa-si limiteze durata luarilor de cuvant in functie de obiectul dezbaterii. In cest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va afectat fiecarui vorbitor, precum timpul total de dezbatere a proiectului. Conslierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema are formeza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilier, in functie de marimea acestuia.

 

Art.38. - (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alineatului 1 se aplica in cazul in care se cere cuvantul in probleme referitoare la regulament.

Art.39. - Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor. Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

 

Art. 40. - In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa, ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare

Art. 41. - Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse farara se mai supune votului.

Art. 42. - Persoanele care asista la sedintele publice ale consiliului local invitate sau din proprie initiativa trebuie sa respecte prezentul regulament de organizare si functionare al consiliului local; In cazul in care presedintele de sedinta constatat ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si in utlima instanta evacuarea acestuia din sala de sedinte.

 

Art. 43 . - Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea proiectelor de hotarari

 

Art. 44. - (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului ,viceprimarului , consilierilor locali si cetatenilor.

(2) Unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, avand domiciliul in comuna pot propune consiliului local un proiect de hotărâre, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei; Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale; Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale; Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor; Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul in comuna Fratautii Noi.

(3) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul comunei si personalulul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

(4) Initiatorii proiectelor de hotarari au obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune si sa afiseze la sediul propiru intr-un spatiu accesibil publicului.

(5) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare va fi adus la cunostinta publicului in conditiile alineatului 3 , va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(6) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite pe domeniii specifice de activitate, in termenul prevazut la alineatul 4.

(7) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice este valabila o perioada de cele putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotararre supus dezbaterii publice.

(8) Proiectul de hotarare se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivarea, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alineatului 6.

(9) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare ,daca acest lucru a fost cerut in scris de catre asociatei legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(10) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.

(11) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotarari se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglemantarile in vigoare.

 

Art. 45. - (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initaiatorului.

(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilerilor de indata cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare cu invitatia de a formula si dispune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alineatul 2 se realizeaza prin grija secretarului comunei.

 

Art. 46. - (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale sprea analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta in orice moment la sustinerea lor.

 

Art. 47. - (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau dupa caz respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului comunei care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

 

Art. 48. - (1) Proiectele de hotarari si celelate propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

(2) Rapoartele de avizare, rapoartele de specialitate, rapoartele compartimentelor de specialitate, expunerile de motive, vor avea in mod obligatoriu numere de inregistrare din registrul de intrare-iesie al primariei.

(3) Secretarul va restitui materialele prezentate fara numar de inregistare sau incomplete solicitind refacerea lor.

(4) Secretarul va informa primarul si consiliul local daca exista cazuri in care sefii de compartimente functionale, in mod repetat inainteaza rapoarte cu intarziere ori redactate necorespunzator propunand sanctionarea acestora.

(5) Raportul compartimentului de specialitate va fi un document bine fundamentat cu o prezentare ampla , fara ambiguitati si cu exprimare clara in legatura cu oportunitatea necesitatea si legalitatea proiectului de hotarare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de vot

 

Art. 49. - (1)Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

(3) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor ”pentru” si „ impotriva”. Secretarul unitatii administrativ teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul „ pentru” si „ impotriva” in functie de optiunea sa. Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

(4) Consiliul Local hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

(5) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege

Art. 50. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari deferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „DA” sau „NU”.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.2.

 

Art. 51. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”;.

(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

(4) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

(5) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

(6) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 52. - Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

 

Art. 53. - Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleeasi sedinte.

 

 

CAPITOLUL IV

Intrebari, interpelari, petititii si informarea consilerilor locali

 

Art. 54. - (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului comunei, precum si reprezentantilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde de regula imediat sau daca nu este posibil la urmatoare sedinata a consiliului.

 

Art. 55. - Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris pana la urmatoarea sedinta a Consiliului sau oral la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

 

Art. 56. - ( 1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar cei avizati sunt obligati sa le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

 

Art. 57. - (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii ConsiliuluiLocal. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(2) Semestrial Consiliul Local analizeaza modul de solutionare al petitiilor

 

CAPITOLUL V

Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

 

Sectiunea 1

Drepturile si obligatiile consilierilor locali

 

Art. 58 . - Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.

Art. 59 . - (1) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, republicata si a prezentului regulament.

(2) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

 

Art. 60 . - (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 

Art. 61 . - (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdicţie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

j) deces.

(3) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. i) se aplică şi viceprimarului.

(4) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi i), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art. 62. - Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art. 63. - (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 61 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către Consiliul Local, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art. 61 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

Art. 64 . - (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

 

Art. 65. - (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă ordinara de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

 

Art. 66. - (1) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau judeţean.

(2) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleşii locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.

(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Răspunderea aleşilor locali

 

Art. 67 . - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 68. - (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Art. 69 . - (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, a prevederilor Statutului alesilor locali şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite „ Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor”, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 70 . - La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 71 . - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 72. - (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art. 73. - În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 74 . - (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de „ Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ”, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 75. - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art. 76. - Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art. 77 . - În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art. 78. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art. 79. - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 80 . - (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar acestuia i se poate aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării sau ale comunei sau ale locuitorilor comunei.

(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, republicata.

Art. 81. - Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. c) şi d) viceprimarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art.82. - Prevederile prezentului regulamnet se pot modifica cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor in functie.

 

Art.83. - Prezentul regulamnet va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la adoptare.